คอมพิวเตอร์กราฟิก กับงานออกแบบ (Computer – Aided Design)

คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านออกแบบในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การออกแบบรถยนต์ การออกแบบเครื่องจักร รับทำ graphic การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

CAD (Computer – Aided Design) เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ออกแบบ หรือวิศวกรออกแบบงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายกว่า การทำงาน ในกระดาษ

สามารถออกแบบลักษณะลายเส้น ใส่สี แสงเงา เพื่อให้ดูคล้าย ของจริง สำหรับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกนำมาใช้ในการออ แบบวงจรต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่ระบบมีให้ แล้วทำการประกอบ เป็นวงจรที่ต้องการ

ผู้ออกแบบสามารถแก้ไขตัดต่อ เพิ่มเติมวงจรได้ เช่น การออกแบบรถยนต์ เครื่องบิน หรือเครื่องจักรต่าง ๆ นักออกแบบจะใช้ CAD ออกแบบส่วนย่อย ๆ แต่ละส่วนก่อน แล้วจึงประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางระบบสามารถทดสอบแบบจำลองที่ออกแบบไว้

เช่น การออกแบบรถยนต์ แล้วนำโครงสร้างของรถที่ออกแบบมาจำลอง การวิ่ง แล้วเก็บผลมาตรวจสอบค่า หรือการออกแบบโครงสร้างตึก บ้าน สะพาน และสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงาน ออกแบบโครงสร้างภาพคน

คอมพิวเตอร์กราฟิก กับงานออกแบบ (Computer – Aided Design)

Computer graphics He has played a role in design work in many fields such as automotive design. Machine design Product design Interior design And jewelry design etc.

CAD (Computer – Aided Design) is an engineering design aid program. This will help designers or engineers to design work easier and more convenient when needing to modify it can be easier than working.In paper

Able to design lines, add color, light and shadow to make it look like the real thing for electrical engineering work. And electronics Has been used to design various circuits using the symbols provided by the system. And then do the assembly Is the desired circuit

Designer can edit, edit For example, when designing cars, planes, or machines, designers will use CAD to design each sub-section first. And then mostly assembled together Which some systems can test the model designed

Such as car design Then take the structure of the car that is designed to simulate running and collect the results to check the value Or the design of buildings, houses, bridges and architecture To display images in different views as the designer wants Examples of using computer graphics for work Design

ความรู้เบื้องต้น ที่ควรรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก

คอมพิวเตอร์กราฟิก หมายถึง การสร้างและการจัดการภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์สร้างภาพ การตกแต่งแก้ไขภาพ รับทำ graphic หรือการจัดการเกี่ยวกับภาพ เช่น ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การตกแต่งภาพถ่าย การสร้างภาพตามจินตนาการ

และการใช้ภาพกราฟิกในการนำเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายให้ชัดเจนและทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าเดิม เช่น การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภาพหรือกราฟ แทนที่จะเป็นตารางของตัวเลข

ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงานหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการศึกษา งานด้านธุรกิจ งานด้านการออกแบบ งานด้านบันเทิง หรืองานด้านการแพทย์ เป็นต้น

ในการสร้างงานกราฟิกนั้น ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควรจะมีลักษณะ
1) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) ที่ทำงานเร็ว เนื่องจากโปรแกรมกราฟิกต้องการการคำนวณจำนวนมาก หน่วยประมวลผลกลางที่ทำงานเร็วจะทำให้การตอบสนองคำสั่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว

2) หน่วยความจำที่มีความจุมาก เนื่องจากโปรแกรมกราฟิกทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก ถ้าหน่วยความจำมีความจุน้อยเกินไปโปรแกรมอาจจะทำงานช้าหรือไม่ทำงานเลย

3) แผงวงจรแสดงผลที่มีประสิทธิภาพและมีหน่วยความจำบนแผงวงจรจำนวนมาก จำทำให้แสดงภาพได้ด้วยความละเอียดสูงและมีจำนวนสีมาก

4) จอภาพที่มีความคมชัดและมีความละเอียดสูง จะให้ภาพที่ได้คมชัดและสั่นไหวน้อย ซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพทางตาของผู้ใช้งาน

ความรู้เบื้องต้น ที่ควรรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer graphics refers to the creation and manipulation of graphics using a computer. Using computer to create pictures Photo editing Or photo manipulation such as movies, videos, photo retouching Visualization of the imagination

And the use of graphics in presenting information in order to convey meaning more clearly and be easier to understand, such as presenting data with a diagram or graph Instead of a square of numbers

Which is currently being used in various fields of computer graphics Whether it is an education job Business Jobs Design work Entertainment work Or medical work etc.

To create graphics Computer system which should look like
1) Central Processing Unit (CPU) that runs fast because graphics programs require a lot of calculations. The fast central processing unit enables the responding to commands very quickly.

2) Large capacity memory This is because graphics programs work with a lot of data. If the memory capacity is too low, the program may run slowly or not run at all.

3) Efficient display with lots of onboard memory. Remember to display images with high resolution and a large number of colors.

4) High definition and sharp screen Will give you a sharp picture and less flicker This will help maintain the eye health of the user.