นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนของศาสนา
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมคำสอน มาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3.เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในด้านความกตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข

ซึ่งมีพระครูหิรัญ ศุภธาดา เจ้าอาวาสวัดแม่ฮ้อยเงิน พร้อมคณะ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *