สพร.19 เชียงใหม่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เข้าฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ภายใต้โครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

ในหัวข้อเรื่องการสังเคราะห์จุลินทรีย์ด้วยแสงอาทิตย์ เพื่อเสริมความรู้และทักษะฝีมือที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปต่อยอดและปรับใช้กับความรู้ที่ได้รับหลังผ่านการอบรม โครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 และให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้พ้นโทษ เป็นการดำเนินงานตามแผนบูรณาการความร่วมมือฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง/เยาวชนสถานพินิจ

และให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งเรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่

มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเข้ารับการอบรมในโครงการ จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ เรือนจำกลางเชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สพร.19 เชียงใหม่ บูรณาการให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษ

Sor Por. 19 Chiang Mai integrated assistance to the punishment. On February 9, 2021 Mrs. Nathamon Pattamasukon, Director of the Institute of Skill Development 19 Chiang Mai assigned the staff. Training to educate prisoners Under the scheme “Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections”

On the topic of microbial synthesis by sunlight To enhance knowledge and skills related to agriculture Able to apply the knowledge and skills gained further and apply it to the knowledge gained after training. Royal Project in His Majesty King Vajiralongkorn

“Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections” to provide assistance to prisoners who have been released under the Royal Decree of Amnesty B.E. It is the implementation of the integrated labor skill training cooperation plan for inmates / youths at the conservatory

And provide assistance to those who pass the royal project training in His Majesty King Vachiraklao “Khok Nong Na of Kindness and Hope, Department of Corrections” in which the Central Prison of Chiang Mai

There were 200 inmates who received royal pardons attended training in the project during 1 – 15 February 2021 at Chiang Mai Central Prison, San Mahaphon Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province.

สนับสนุนโดย ufa

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *