เมื่อวันจัทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “บวร On Tour” ของ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โดย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วธจ.แพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อำเภอเมืองแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำชุมชนพลังบวร ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมต่อไป โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะ จังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮฯ กล่าวต้อนรับคณะ”บวร On Tour”ประกอบไปด้วย นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดแพร่ นางอัมราพร มุ้งทอง นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดแพร่ นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรี ตำบลช่อแฮ นางเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ และคณะจำนวน 30 คน

ชมการแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของนักเรียน โรงเรียนเมืองแพร่ และคณะบวร On Tour ออกเดินทางโดยรถราง เยี่ยมชมการสาธิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนการทอและย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ “เสน่ห์ฝ้าย” ชมอาณาจักรของสถานที่ท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่น ชมการสาธิตผ้าด้นมือ ณ แหล่งเรียนรู้ คุณปภารัช กระจ่างแก้ว ชมการสาธิตการทำเมี่ยง ณ แหล่งเรียนรู้ คุณบัวเตียว ธรรมเมือง ชมการแสดงของชมรมสุขภาพดีบ้านพันเชิง ชมการสาธิตการแปรรูปสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร คุณกาญจนา ทองคำ เที่ยวชมวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์วิถีพอเพียง คุณวิชิต ทุ่งสวย เที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ฯ และสวนสมุนไพร คุณอัมราพร มุ้งทอง เที่ยวตลาดต้องชม ลานพระธาตุช่อแฮ และผ่อนคลายแช่มือและเท้าด้วยสมุนไพร (สมาธิบำบัด) ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.แพร่ แห่งที่ 2 วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

ในวันเดียวกันนึ้สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร่ ร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไทรย้อย จัดกิจกรรมเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย โดยมี นายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิด, นางศรีนวล ก๊กไม้ ผู้ใหญ่บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 กล่าวรายงานการดำเนินงาน ท่ามกลางส่วนราชการ องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้​นำ​ท้องถิ่น​ ร่วมกิจกรรม รวมทั้งการแสดงศิลป​วัฒนธรรม​ การจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน กรอยทอด, น้ำพริกน้ำย้อย การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากกลุ่มผู้สูงอายุ และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดถ้ำผาตั้ง สวนเกษตรทฤษฎี​ใหม่น้อมนำหลักของปรัชญา​เศรษฐกิจพอเพียง​

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *