คอมพิวเตอร์กราฟิก ได้เข้ามามีบทบาทกับงานด้านออกแบบในสาขาต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เช่น การออกแบบรถยนต์ การออกแบบเครื่องจักร รับทำ graphic การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบตกแต่งภายใน และการออกแบบเครื่องประดับ เป็นต้น

CAD (Computer – Aided Design) เป็นโปรแกรมช่วยในการออกแบบทางวิศวกรรม ซึ่งจะช่วยให้ ผู้ออกแบบ หรือวิศวกรออกแบบงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อต้องการแก้ไขก็สามารถทำได้ง่ายกว่า การทำงาน ในกระดาษ

สามารถออกแบบลักษณะลายเส้น ใส่สี แสงเงา เพื่อให้ดูคล้าย ของจริง สำหรับงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกนำมาใช้ในการออ แบบวงจรต่าง ๆ โดยใช้สัญลักษณ์ที่ระบบมีให้ แล้วทำการประกอบ เป็นวงจรที่ต้องการ

ผู้ออกแบบสามารถแก้ไขตัดต่อ เพิ่มเติมวงจรได้ เช่น การออกแบบรถยนต์ เครื่องบิน หรือเครื่องจักรต่าง ๆ นักออกแบบจะใช้ CAD ออกแบบส่วนย่อย ๆ แต่ละส่วนก่อน แล้วจึงประกอบกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งบางระบบสามารถทดสอบแบบจำลองที่ออกแบบไว้

เช่น การออกแบบรถยนต์ แล้วนำโครงสร้างของรถที่ออกแบบมาจำลอง การวิ่ง แล้วเก็บผลมาตรวจสอบค่า หรือการออกแบบโครงสร้างตึก บ้าน สะพาน และสถาปัตยกรรม เพื่อแสดงภาพในมุมมองต่าง ๆ ตามที่ผู้ออกแบบต้องการ ตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกกับงาน ออกแบบโครงสร้างภาพคน

คอมพิวเตอร์กราฟิก กับงานออกแบบ (Computer – Aided Design)

Computer graphics He has played a role in design work in many fields such as automotive design. Machine design Product design Interior design And jewelry design etc.

CAD (Computer – Aided Design) is an engineering design aid program. This will help designers or engineers to design work easier and more convenient when needing to modify it can be easier than working.In paper

Able to design lines, add color, light and shadow to make it look like the real thing for electrical engineering work. And electronics Has been used to design various circuits using the symbols provided by the system. And then do the assembly Is the desired circuit

Designer can edit, edit For example, when designing cars, planes, or machines, designers will use CAD to design each sub-section first. And then mostly assembled together Which some systems can test the model designed

Such as car design Then take the structure of the car that is designed to simulate running and collect the results to check the value Or the design of buildings, houses, bridges and architecture To display images in different views as the designer wants Examples of using computer graphics for work Design

ใส่ความเห็น

*
*

Required fields are marked *